NAMO THREE NOBLE BUDDHAS – NAMO BUDDHAS OF THREE GENERATIONS: PAST, PRESENT AND FUTURE

 photo TamThe1copy12_zpse4c84d31.png

三世佛

NAM MÔ QUÁ KHỨ – HIỆN TẠI – VỊ LAI CHƯ PHẬT

NAMO THREE NOBLE BUDDHAS – NAMO BUDDHAS OF THREE GENERATIONS: PAST, PRESENT AND FUTURE

Leave a Comment