Images of The Three Noble Buddhas

ONLY FREE, NOT FOR SALE
—o0o—

Tam Thế Phật là bộ tôn ảnh 3 Đức Phật: Đức Phật A Di Đà (bên trái), Đức Phật Thích Ca (ở giữa) và Đức Phật Dược Sư (bên phải).
The Buddha in the West: Namo Amitabha Buddha (left of the image below)
The Budda in the Center: Namo Shakyamuni Buddha (center of the image below)
The Buddha in the East: Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata (Bhaiṣaijya-guru-buddha) (right of the image below)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Và một bộ 3 Đức Phật: Quá Khứ Nhiên Đăng Cổ Phật, Hiện Tại Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Di Lặc Phật. Cũng lưu ý rằng trong 3 kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai đều có cả nghìn vị Phật. Nhưng đại diện thường được nhắc tới 3 Đức Phật này.
The past Buddha is: Dipankara Buddha (left of the image below)
The present Buddha is Shakyamuni Buddha (center of the image below)
The future Buddha is Maitreya Buddha (right of the image below)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Leave a Comment