Images of Shakyamuni Buddha sitting in meditative position

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật | Namo Shakyamuni Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Đức Phật Thích Ca và 5 vị đệ tử đầu tiên | Shakyamuni Buddha and the first five Monks
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Đức Phật Thích Ca và Nhị Vị Tôn Giả A-Nan, Ca-Diếp | Shakyamuni Buddha and Venerable Ananda and Mahakasyapa
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Đức Phật từ cung trời Đao Lợi xuống trần | Buddha Shakyamuni Descending from Tushita Heavens to the Earth
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tam Thánh Sa Bà: Đức Phật Thích Ca, Địa Tạng Bồ tát, Quan Thế Âm Bồ tát
The three divinities in the Saha World: Sakyamuni Buddha in the center, Ksitigarbha Boddisattva (left of the image), Avalokitesvara Bodhisattva (right).
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Đức Phật Thích Ca và Tung Tam Thế Phật (Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư)
Shakyamuni Buddha and Buddhas of Three Dicrections
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
 

Leave a Comment