Images of Shakyamuni Buddha practicing the austerities (Duskara-carya)

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Sáu Năm Khổ Hạnh Rừng Già
Gian Nan Ai Bằng Đức Thích Ca
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Sáu Năm Khổ Hạnh Rừng Già
Gian Nan Ai Bằng Đức Thích Ca
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Sáu Năm Khổ Hạnh Rừng Già
Gian Nan Ai Bằng Đức Thích Ca

Leave a Comment