Image of the four divinities in Pure Land


PHẬT A DI ĐÀ
BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ – BỒ TÁT ĐỊA TẠNG – BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM
TẢI XUỐNG TÔN ẢNH / DOWNLOAD HERE

Leave a Comment