[PDF] Ten Great Disciples of Gautama Buddha – Their lives, their works and theirs legacy

There are 10 Great Disciples of Lord Buddha who had carried his teachings, dharma, and had spread Buddhism far wider. They are Sariputra, Moggallana, Mahakasyapa, Subhuti, Purna, Katyayana, Anuradha, Upali, Rahula and Ananda.

Thập Đại Đệ Tử là những người lưu giữ và truyền bá Phật Pháp sâu rộng thông qua Tam Tạng Kinh Điển. Thập Đại Đệ Tử bao gồm:

Read more[PDF] Ten Great Disciples of Gautama Buddha – Their lives, their works and theirs legacy

Basic Buddhist Doctrines – Phật học căn bản – Thiện Phúc

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác
giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn đạt này.

Read moreBasic Buddhist Doctrines – Phật học căn bản – Thiện Phúc

[PDF] Complete collection of “teachings of the Buddha – Translations of Nikaya Pitaka”

The Collection includes: The Long Discourses of the Buddha – A Translation of the Digha Nikaya (Teachings of the Buddha) The Middle Length Discourses of the Buddha – A Translation of the Majjhima Nikaya The Connected Discourses of the Buddha – A Translation of the Samyutta Nikàya (Volume I – Volume II) The Numerical Discourses … Read more[PDF] Complete collection of “teachings of the Buddha – Translations of Nikaya Pitaka”