29 image of Sakyamuni Buddha with Vyākhyāna Mudrā

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Namo Sakyamuni Buddha Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền dưới bất kỳ hình thức nào. ONLY FREE, NOT FOR SALE XIN HOAN HỶ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐỂ NHẬN … Read more29 image of Sakyamuni Buddha with Vyākhyāna Mudrā

Download 7MB image of the Buddha’s Birthday

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Namo Sakyamuni Buddha Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền dưới bất kỳ hình thức nào. ONLY FREE, NOT FOR SALE XIN HOAN HỶ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐỂ NHẬN … Read moreDownload 7MB image of the Buddha’s Birthday

Download 19MB image of Sakyamuni Buddha

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Namo Sakyamuni Buddha Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền dưới bất kỳ hình thức nào ONLY FREE, NOT FOR SALE XIN HOAN HỶ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐỂ NHẬN … Read moreDownload 19MB image of Sakyamuni Buddha

The best image collection of Sakyamuni Buddha in 2017

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ trích dẫn nguồn namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG VIỆC PHẬT SỰ, HOẰNG DƯƠNG … Read moreThe best image collection of Sakyamuni Buddha in 2017

Images of Shakyamuni Buddha and Prabhutaratna Buddha

ONLY FREE, NOT FOR SALE —o0o— The Ancient Buddha, Abundant-treasures (Many Jewels) Buddha, entered Nirvana a long long time ago. He appeared in his stupa to hear the Buddha preach the Lotus Sutra: an ancient monument emerges from the ground, opens up, and reveals an extinct Buddha, named Prabhutaratna. By the Ancient Buddha’s presence revealing … Read moreImages of Shakyamuni Buddha and Prabhutaratna Buddha

Images of Shakyamuni Buddha sitting in meditative position

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật | Namo Shakyamuni Buddha Đức Phật Thích Ca và 5 vị đệ tử đầu tiên | Shakyamuni Buddha and the first five Monks Đức Phật Thích Ca và Nhị Vị Tôn Giả A-Nan, Ca-Diếp | Shakyamuni Buddha and Venerable Ananda and Mahakasyapa Đức Phật từ cung trời Đao … Read moreImages of Shakyamuni Buddha sitting in meditative position