[2018] Images of Bodhisattvas

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại … Read more[2018] Images of Bodhisattvas

images of Eight Great Bodhisattvas

1_ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva) 2_ Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva) 3_ Đắc Đại Thế Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta-bodhisatva) 4_ Vô Tận Ý Bồ Tát (Akaṣaya-mati-bodhisatva) 5_ Bảo Đàn Hoa Bồ Tát (Ratna-maṇḍala-puṣpa-bodhisatva) 6_ Dược Vương Bồ Tát (Bhaiṣaijya-rāja-bodhisatva) 7_ Dược Thượng Bồ Tát (Bhaiṣaijya-samudgata-bodhisatva) 8 _ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva)

images of Eight Great Bodhisattvas – 8in1

1_ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva) 2_ Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva) 3_ Đắc Đại Thế Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta-bodhisatva) 4_ Vô Tận Ý Bồ Tát (Akaṣaya-mati-bodhisatva) 5_ Bảo Đàn Hoa Bồ Tát (Ratna-maṇḍala-puṣpa-bodhisatva) 6_ Dược Vương Bồ Tát (Bhaiṣaijya-rāja-bodhisatva) 7_ Dược Thượng Bồ Tát (Bhaiṣaijya-samudgata-bodhisatva) 8 _ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva)