Images of Twelve Heavenly Yaksha Generals

12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA PHIÊN BẢN 12 TRONG 1 – TWELVE HEAVENLY YAKSHA GENERALS 12IN1 12 Đại Tướng Dược Xoa – Twelve Heavenly Yaksha Generals 12 Đại Tướng Dược Xoa – Twelve Heavenly Yaksha Generals 12 Đại Tướng Dược Xoa – Twelve Heavenly Yaksha Generals 12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA BỘ 1 – TWELVE … Read moreImages of Twelve Heavenly Yaksha Generals

Images of Sunlight and Moonlight Bodhisattva

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ … Read moreImages of Sunlight and Moonlight Bodhisattva

[2017] Image collection of Medicine Buddha

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ trích dẫn nguồn namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG VIỆC PHẬT SỰ, HOẰNG DƯƠNG … Read more[2017] Image collection of Medicine Buddha

[2561] Images of Medicine Buddha (bhaiṣajyaguru)

Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật Namo Shakya Muni Buddha 南無本師釋迦牟尼佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine … Read more[2561] Images of Medicine Buddha (bhaiṣajyaguru)

portrait images of Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Namo Pure Lapis Lazuli world, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata 南無淨琉璃世界 – 藥師琉璃光如來 Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Namo Pure Lapis Lazuli world, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata 南無淨琉璃世界 – … Read moreportrait images of Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Images of Medicine Buddhas and 12 powerfull Yaksa generals

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas Nam mô Dược Sư … Read moreImages of Medicine Buddhas and 12 powerfull Yaksa generals

Images of The three Pure Lapis Lazuli divinities

The Three Pure Lapis Lazuli divinities are The three divinities in the Pure Lapis Lazuli world. This Land is east. In this Land, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata (Bhaiṣajyaguru) is the guide and welcomer. The three Pure Lapis Lazuli divinities include: – Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha in the centre. – Surya-prabhasana (Sun – Boddhisattva) on the left. … Read moreImages of The three Pure Lapis Lazuli divinities