29 image of Sakyamuni Buddha with Vyākhyāna Mudrā

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Namo Sakyamuni Buddha Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền dưới bất kỳ hình thức nào. ONLY FREE, NOT FOR SALE XIN HOAN HỶ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐỂ NHẬN … Read more29 image of Sakyamuni Buddha with Vyākhyāna Mudrā

Download 7MB image of the Buddha’s Birthday

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Namo Sakyamuni Buddha Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền dưới bất kỳ hình thức nào. ONLY FREE, NOT FOR SALE XIN HOAN HỶ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐỂ NHẬN … Read moreDownload 7MB image of the Buddha’s Birthday

Download 19MB image of Sakyamuni Buddha

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Namo Sakyamuni Buddha Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền dưới bất kỳ hình thức nào ONLY FREE, NOT FOR SALE XIN HOAN HỶ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐỂ NHẬN … Read moreDownload 19MB image of Sakyamuni Buddha

Download 79MB image of the Western Land of Ultimate Bliss

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG AN LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền … Read moreDownload 79MB image of the Western Land of Ultimate Bliss

[2018] Images of Buddhas

Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas Đức Phật Dược Sư và Bát Đại Bồ tát Medicine Buddha and Eight Bodhisattvas Tam Thánh Tịnh Lưu Ly (Đức Phật Dược Sư, Bồ tát Nhật Quang và Bồ tát Nguyệt Quang) The three divinities in the Pure Lapis Lazuli Sect (Medicine Buddha – Bhaiṣajyaguru Buddha, Sunligh … Read more[2018] Images of Buddhas

[2018] Images of Bodhisattvas

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại … Read more[2018] Images of Bodhisattvas

Image of Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss)

Bức hình này còn hình phân giải cao hơn dung lượng là 30MB there is a images that its size is larger than image above. DOWNLOAD TẤM ẢNH ĐÓ Ở ĐÂY – DOWNLOAD IT HERE 南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛 Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn A Di Đà Phật Namo … Read moreImage of Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss)