THE SEVEN BUDDHAS’ TRUE WORDS FOR ERADICATING OFFENSES

Âm Hán: Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. REPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA. Âm Phạn: Rê pa rê pa tê, … Read moreTHE SEVEN BUDDHAS’ TRUE WORDS FOR ERADICATING OFFENSES

Audio collection of Regularly Buddhist Mantras

1. GREAT COMPASSION MANTRA – Vietnamese Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a … Read moreAudio collection of Regularly Buddhist Mantras