Sūtra of the Prophecy Bestowed upon Avalokiteśvara Bodhisattva

觀世音菩薩授記經 Sūtra of the Prophecy Bestowed upon Avalokiteśvara Bodhisattva Translated from Sanskrit into Chinese in the Liu Song Dynasty by The Śramaṇa Dharmodgata from China Thus I have heard: At one time the Buddha was in the ṛṣi-frequented Deer Park in Vārāṇasī, together with 20,000 bhikṣus and 12,000 Bodhisattvas. Among them were Lion Bodhisattva, Lion … Read moreSūtra of the Prophecy Bestowed upon Avalokiteśvara Bodhisattva

The Great Compassion Mantra in Sanskrit

Nīlakaṇṭha Dhāranī नीलकण्ठ धारनी namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम् āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि। hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं। sarva sattva nama, vastya namo … Read moreThe Great Compassion Mantra in Sanskrit

The Great Compassion Mantra in Four Languages (Chinese, Koreanese, Japanese, Vietnamese)

Các phiên bản tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam Bính âm Hán ngữ Hàn Quốc Nhật Bản Việt Nam nā mò, hē lá dá nà na-mo-ra da-na na mu ka ra ta no nam mô hắc ra đát na duō lá yè yē da-ra ya-ya to ra ya ya đa ra … Read moreThe Great Compassion Mantra in Four Languages (Chinese, Koreanese, Japanese, Vietnamese)

Great Compassion Dharani Sutra

GREAT COMPASSION DHARANI SUTRA (Also known as:) Maha Karuna Dharani Sutra Maha Karunikacitta Dharani Sutra Nilakantha Dharani Sutra (The full title is:) Thousand-Handed and Thousand-Eyed Avalokitesvara Bodhisattva’s Vast, Perfect, Unimpeded, Great-Compassionate Heart Dharani Sutra (Qian Shou Qian Yan Guan Shi Yin Pu Sa Guang Da Yuan Man Wu Ai Da Bei Xin Tuo Luo Ni … Read moreGreat Compassion Dharani Sutra

The Universal Door of Guanshi yin Bodhisattva

Chapter 25 : The Universal Door of Guanshi yin Bodhisattva AT THAT TIME Inexhaustible Intention Bodhisattva rose from his seat, uncovered his right shoulder, placed his palms together, and facing the Buddha, said, “World Honored One, for what reason is the Bodhisattva Guanshiyin called ‘Guanshiyin’?” The Buddha told Inexhaustible Intention Bodhisattva, “Good man, if any … Read moreThe Universal Door of Guanshi yin Bodhisattva

THE SEVEN BUDDHAS’ TRUE WORDS FOR ERADICATING OFFENSES

Âm Hán: Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. REPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA. Âm Phạn: Rê pa rê pa tê, … Read moreTHE SEVEN BUDDHAS’ TRUE WORDS FOR ERADICATING OFFENSES