Seven Factors of Enlightenment – Thất Giác Chi – Thất Bồ Đề Phần

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy giác chi hay thất bồ đề phần. Phật tử tu hành thất giác chi đạt được những kết quả sau đây: Tất cả ác pháp đều được tiêu trừ; tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng; vì tu thiện bỏ ác nên luôn luôn được an lạc, không bị đau khổ; sẽ chứng quả thành Phật

According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are seven Limbs (factors) of Enlightenment, or the seven Bodhi shares. Practicing the seven awakening states will result in the following achievements: Elimination of evil; development of virtue; feeling of cheerfulness versus suffering; final enlightenment.

Read moreSeven Factors of Enlightenment – Thất Giác Chi – Thất Bồ Đề Phần

Discipline – Meditation – Wisdom – Tam Vô Lậu: Giới – Định – Tuệ

Đây là ba phần học của hàng vô lậu, hay của hạng người đã dứt được luân hồi sanh tử. Tam Tu “Giới-Định-Tuệ” nằm gọn trong Bát Thánh Đạo mà Đức Phật đã dạy. Đây là tám con đường chính mà người tu Phật nào cũng phải dẫm lên để được giác ngộ và giải thoát.

Threefold training, or three studies or endeavors of the non-outflow, or those who have passionless life and escape from transmigration. The Threefold study of “Precept-Concentration-Wisdom” completely encloses itself in the Eightfold Noble Path is eight main roads that any Buddhist must tread on in order to achieve enlightenment and liberation.

Read moreDiscipline – Meditation – Wisdom – Tam Vô Lậu: Giới – Định – Tuệ

The Five Aggregates: Form, Feelings, Perception, Mental Formation, Consciousness – Ngũ Uẩn

I. CON NGƯỜI LÀ GÌ?
Để trả lời câu hỏi này có rất nhiều cách, tùy theo cách nhìn của người trả lời:
1. Con người là do ngũ uẩn hợp lại
2. Con người là tập hợp của lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý)
3. Con người là tập hợp của tứ đại (đất, nước, gió, lửa )
4. Con người chính là do 12 nhân duyên.
5. Con người là tập hợp của các bộ máy: hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, thần kinh hệ v..v..
6. Bài học của chúng ta hôm nay nhằm trả lời câu hỏi trên theo cách thứ nhất.

I. WHAT MAKES A HUMAN BEING?
There are many angles to look while attempting to answer this question:
1. Human being is comprised of 5 skandhas or aggregates or heaps.
2. Human being is comprised of 6 components: eyes, ears, nose, tongue, body, and mind.
3. Human being is comprised of 4 elements: earth, water, wind/breath, fire
4. Human being comes from 12 causes.
5. Human being is comprised of lungs, heart, nervous system, kidneys, stomach, and blood.
Our focus of this lesson is to answer the previous question using the first angle.

Read moreThe Five Aggregates: Form, Feelings, Perception, Mental Formation, Consciousness – Ngũ Uẩn

12 Conditioned causes – Mười hai nhân duyên

Thập nhị nhân duyên chỉ là một bài giảng nói về 12 nguyên nhân của sự luân hồi và đau khổ; chứ không phải là một lý thuyết về nguồn gốc của đời sống hoặc trình bày tiến hóa từ khởi thủy của vũ-trụ.

Paticca Samuppada is only a lesson about the 12 conditioned causes. It is neither a theory of origin of life nor an exposition of evolution from the beginning of the universe.

Read more12 Conditioned causes – Mười hai nhân duyên

The Three Signs in Buddhism: Sorrow, Never-ending change, Anatman Lack of an unchanging soul – Tam Pháp Ấn: Khổ, Vô thường, Vô ngã

Đức Phật dạy rằng tất cả các sự vật trên thế giới này đều mang ba tính chất, hay ba dấu ấn. Chúng ta biết tên của ba dấu ấn này theo tiếng Pali hay tiếng Sanskrit. Theo tiếng Sanskrit, ba dấu ấn là:
1. Dukkha: Khổ
2. Anitya: không thường còn (Vô thường)
3. Anatma: không có linh hồn bất biến (vô ngã)

The Lord Buddha taught us that there are three signs or marks that go along with everything in this world. Most grown-ups know them either by their Pali or Sanskrit names. In Sanskrit they are:
1. Duhkha: Sorrow
2. Anitya: Never-ending change
3. Anatman Lack of an unchanging soul

Read moreThe Three Signs in Buddhism: Sorrow, Never-ending change, Anatman Lack of an unchanging soul – Tam Pháp Ấn: Khổ, Vô thường, Vô ngã

The Law of Causality – Lý Nhân Duyên Sanh

I. ĐỊNH NGHĨA:
Nhân : Những gì có năng lực phát sanh. Yếu tố chính của sự phát sanh.
Duyên: Những sự giúp đỡ phụ thuộc cho nhân phát sanh.

I. DEFINITION:
Cause: Anything that is capable of producing/ happening/ forming. It’s the main factor of the result.
Supporting Factor / constituent: Any factor that contributes to the cause to produce result.

Read moreThe Law of Causality – Lý Nhân Duyên Sanh

Three Dharma Seals: Impermanence, No-self, Nirvana – Tam Pháp Ấn: Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn

Every Buddhist teaching bears the Three UniversalDharma Seals. Without all three seals the teaching is not a Buddhist teaching. In the Mahayana tradition, the three seals are impermanence, no self, and nowish. Impermanence and no-self belong to our world of existence, to our limitedview of reality. The state of wishlessness – Nirvana – is the ultimate reality.

Read moreThree Dharma Seals: Impermanence, No-self, Nirvana – Tam Pháp Ấn: Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn

The Law of Birth-Death Circle – Lý Luân Hồi

Thiên Đường Và Địa Ngục Trong Đạo Phật – Heaven And Hell In Buddhism
Niết Bàn không phải là một cõi, nơi mà có cuộc sống. Niết Bàn có nghĩa là ‘dập tắt ngọn lửa’ – dập tắt đi những ngọn lửa, những lý do gây ra vòng sinh tử luân hồi – thế nên, Niết Bàn cũng có nghĩa là không-có sự tái sinh. Niết Bàn không thể được diễn tả theo kinh nghiệm bình thường của chúng ta, vì như thế thì rất hạn chế. Niết Bàn thì không lệ thuộc vào luật nhân quả, cho nên Niết Bàn thì vĩnh viễn.

Read moreThe Law of Birth-Death Circle – Lý Luân Hồi

The Truth of Karma – Chân Lý về Nghiệp

Chân Lý về Nghiệp—The Truth of Karma or Actions:

1) Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là ‘karma’ có nghĩa là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả.

Read moreThe Truth of Karma – Chân Lý về Nghiệp

The Law of Cause and Effect – Lý Nhân Quả

I. ĐỊNH NGHĨA CHỮ NHÂN QUẢ:
Nhân: Nguyên nhân, năng lực phát động
Quả: Kết quả, sự hình thành của năng lực phát động
DEFINITION:
Cause: Anything that generates a result
Effect: Anything produced by a cause.
II. ĐỊNH LÝ NHÂN QUẢ
Lý Nhân Quả là một định luật nêu rõ sự tương quan tương duyên giữa nhân và quả; có nhân duyên phối hợp tất có quả hình thành.
DEFINITION OF THE LAW OF CAUSE AND EFFECT:
The Law of Cause and Effect is an axiom which cites the relationship between an action and its corresponding result. An effect cannot be produced without cause.

Read moreThe Law of Cause and Effect – Lý Nhân Quả

The eightfold noble path – Bát Chánh Đạo

Con Đường Cao Quý Có Tám Phần – The Noble Eightfold Path
Source-Nguồn: www.clear-vision.org – Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến – tienvnguyen.net

ENGLISH BELOW

1) CÁCH NHÌN ĐÚNG ĐẮN, HOẶC LÀ SỰ HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐẮN (CHÁNH KIẾN): chúng ta nên hiểu biết rằng cuộc đời luôn liên quan đến sự thay đổi, và sự đau khổ; chúng ta nên nhận ra rằng Con Đường Cao Quý Có Tám Phần (Bát Chánh Đạo) là con đường giúp chúng ta vượt qua sự đau khổ, và nhờ đó chúng ta thật sự hạnh phúc.

Read moreThe eightfold noble path – Bát Chánh Đạo