Three hundred and elevent moral precepts for nuns

I. Bát Đọa – Parajikas (skt) Ba La Di—Bát Cực Trọng Cảm Đọa Tội. Bát Đọa có nghĩa là tám tội Ba La Di thoái đọa pháp hải và bị khai trừ khỏi Tăng Chúng. Một khi bị trục xuất sẽ không bao giờ được phép trở lại Giáo Đoàn (bất cứ hệ phái nào … Read moreThree hundred and elevent moral precepts for nuns

The Three Accumulations of Pure Precepts

Tam Tụ Tịnh Giới là ba tụ giới của hàng Bồ Tát, hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa không có.

Three collections of pure precepts, or three accumulations of pure precepts are for the Bodhisattvas. Those cultivating Hinayana’s Sravaka Way do not have these three accumulations of purity precepts. 

Read moreThe Three Accumulations of Pure Precepts

Ten Good Deeds – Mười điều thiện

I. ĐỊNH NGHĨA:
Mười điều thiện là mười việc lành gồm trong các phần. Về thân (thân nghiệp), về lời nói (khẩu nghiệp), về ý nghĩ (ý nghiệp), có tánh cách lợi mình, lợi người ở hiện tại và tương lai. Mười điều thiện này là căn bản làm người, và nấc thang đầu tiên để tiến đến Phật quả.

I. DEFINITION:
The ten good deeds are the ten virtuous acts caused by the body (Body Karma), the speech (Speech Karma), and the mind (Mental Karma) benefiting oneself and others in the present as well as in the future. These virtuous acts are the foundation to becoming a good, beneficial person and are the first steps towards enlightment.

Read moreTen Good Deeds – Mười điều thiện

The Eight Retreat Precepts – Bát Quan Trai Giới

I. ĐỊNH NGHĨA – DEFINITION:
Quan là đóng, Trai (Posadha) có nghĩa là qua 12 giờ trưa. Tám quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm thanh tịnh trong 24 giờ bằng cách thực hiện tám giới luật sau:

Quan means to close. Trai means after abstinence; to purity as by fasting or abstaining. The Eight-Fold Precepts mean to keep the mind and body purified in 24-hour period by practicing the eight retreat precepts:

Read moreThe Eight Retreat Precepts – Bát Quan Trai Giới

The Five Precepts – Ngũ giới

Giới Thiệu:
Để bắt đầu bước đường học và hành lời Phật dạy để thiết lập sự an bình nơi tâm, Đức Phật cho chúng ta thấy 5 quy tắc ứng xử. Đó được gọi là Ngũ giới

Introduction:
To get started on the Path of peace, the Buddha showed us the 5 rules of conduct. They are called The Five Precepts:

Read moreThe Five Precepts – Ngũ giới

Taking Refuge in the three Jewels – Tam Quy

I. Quy-y Phật: Là trở về với Đức Phật không theo thượng đế tà sư, ma quỉ thiên thần, chỉ nương tựa theo Đức Phật mà sống, từ lời nói, ý-nghĩ cho đến việc làm.

I. “Take Refuge in the Buddha, the one who shows the way in this life”: To dedicate your life and lead it towards Buddha’s path. Do not worship other religious outside of Buddhism.

Read moreTaking Refuge in the three Jewels – Tam Quy