Audio Collection of Medicine Buddha Mantra

Audio Collection of Medicine Buddha Mantra

The collection includes:
– The mantra of Seven Medicine Buddha
– Mantra of Medicine Buddha (Bhaiṣajyagurua) and Heart Mantra of Medicine Master Buddha for Healing

1. The mantra of Seven Medicine Buddha

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Tadyatha Ghume Ghume I Mini Mihi Mati Sapta Tathagata Samadhya Dhish Thate A Te Mate Pale Papam Shodhani Sarva Papam Nashaya Mama Buddha Buddhot Tame Ume Kume Buddha Kshetra Paris Shodhani Dhameni Dhame Meru Meru Shikhare Sarva Akhala Mrityu Nava Reni Su Byudhe Byuddhe Buddha Dhish Thite Narakshan Tume Sarvadeva Same Asame Samanva Haran Tume Sarva Buddha Boddhistatva Shame Shame Prashaman Tume Sarva Ityupa Drava Bhya Dhaya Purani Purani Pura Yame Sarva Ashaya Bedurya Prati Bhase Sarva Papam Ksha Yam Kari So-Oha

2. Mantra of Medicine Buddha (Bhaiṣajyagurua)

Version 1

Version 2

Namo bhagavate bhaisajyaguru-vaidurya prabha-rajaya tathagataya arhate samyak-sambuddhaya tadyatha. Om bhaisajye bhaisajye bhaisajya-samudgate svaha!

3. Heart Mantra of Medicine Master Buddha for Healing

Version 1

Version 2

Version 3

Version 4

Version 5

(Tad-ya-ta) Om Be-kan-dze Be-kan-dze Ma-ha Be-kan-dze Ra-dza Sa-mung-ga-te So-ha

Leave a Comment