Amitabha Buddha – Amitāyus Buddha

Amitabha Buddha – Amitāyus Buddha – A-di-đà Phật – अमिताभ Amitābha, Amitāyus – 阿彌陀佛(T) / 阿弥陀佛(S) – 阿弥陀如来 Amida Nyorai – 아미타불 Amit’a Bul – ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ – Цаглашгүй гэрэлт Tsaglasi ügei gereltu Одбагмэд Odbagmed Аминдаваа Amindavaa Аюуш Ayush – འོད་དཔག་མེད་ od dpag med Ö-pa-me yoong toog taaa

  Amitabha Buddha Prayer

  Heart mantra of Amitabha Buddha
  Om Amitabha hrih
  Úm A Di Đát Phạ Hật Rị Sa Ha
  Om Amideva Hrih

  The Mantra for Rebirth in the Western Pure Land – Vietnamese
  Nam-mô a di đa bà dạ Ða tha dà đa dạ Ða địa dạ tha.
  A di rị đô bà tỳ A di rị đa tất đam bà tỳ A di rị đa tì ca lan đế
  A di rị đa, tì ca lan đa Dà di nị dà dà na
  Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

  The Mantra for Rebirth in the Western Pure Land – Sanskrit transcription
  NAMO AMITÀBHÀYA, TATHÀGATÀYA, TADYATHÀ: AMRITOD BHAVE AMRITA SIDDHAM BHAVE, AMRITA VIKRÀNTE, AMRITA VIKRÀNTA, GAMINI, GAGANA , KÌRTA KARE, SVAHA.
  Nam mô a mi ta ba da, ta tha ga ta da, ta đi da tha: am ri tốt ba vê, am ri ta xít đam ba vê, am ri ta vi kờ răng tê, am ri ta vi kờ răng ta, ga mi ni, ga ga na, kiêc ta ka rê, xoa ha.

  Leave a Comment